mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa reguluje wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
• kocioł olejowy.

Gospodarstwo musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą,
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego,
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła, jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek składa się w siedzibie MOPS Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 II piętro pokój nr 2. Wniosek składa się na piśmie lub drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

MOPS dokonuje weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej. Wypłaty będzie realizował Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim