herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że:
1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.
2. Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronach internetowych pod następującymi adresami: https://radzyn-podl.pl, https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1179
oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, I piętro, pok. 109.
3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.
4. Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższych stronach internetowych:
1) drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, z dopiskiem „Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035”,
3) ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski., tel. 83 351 24 95 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.
6. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.03.2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa lubelskiego oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Formularz
Prognoza
Strategia