urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 14.12.2021 r. i potrwa do 07.01.2022 r. do godziny 11:00. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.

Treść Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 styczna 2015 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - POBIERZ

Wzór oferty dotyczący realizacji zadania publicznego z wykonania tego zadania: Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). POBIERZ PDF POBIERZ DOC