herbNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych miasta zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 120, w godz. 7:30 - 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w formie papierowej lub elektronicznej (adres e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

/-/ Jerzy Rębek

W załączeniu klauzula informacyjna w zakresie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).​

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, iż: wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania - art. 17a pkt 2, oraz ograniczeniu prawa dostępu do informacji – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, adres do korespondencji: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, tel.: 83-351-24-61.
2. Inspektor ochrony danych: Robert Targoński, adres do korespondencji: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, tel.: 83-351-24-62.
3. Cel przetwarzania: procedura sporządzania projektu planu miejscowego - art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.). Administrator ochrony danych nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne,
b. dane adresowe,
c. dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i budynków).
5. Administrator ochrony danych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym
w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. Administrator ochrony danych nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. Źródłem pozyskanych przez Administratora ochrony danych Pani/Pana danych osobowych jest art. 8 w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
8. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
9. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie
Administratora ochrony danych w (art. 15 w/w rozporządzenia),
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 w/w rozporządzenia),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 w/w rozporządzenia) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 w/w rozporządzenia),
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 w/w rozporządzenia),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 w/w rozporządzenia),
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 w/w rozporządzenia).
10. Administrator ochrony danych informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 w/w rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z w/w rozporządzenia.