drzewo parkBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza III przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony, na sprzedaż drewna opałowego, pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej w parku miejskim, pozyskanego na podstawie Decyzji znak: INI.5146.18.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.

1. Ilość drewna
Drewno w stanie pociętym, znajduje się w parku miejskim za Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, przy ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski. Całkowita ilość drewna – 25 m3. Skład gatunkowy:
- iglaste (modrzew) – 30 %
- liściaste miękkie (lipa) – 30 %
- liściaste twarde (jesion, akacja) – 10 %
- pozostałe liściaste twarde (klon, klon jesionolistny) – 30 %

2. Informacje ogólne
Kupujący zobowiązany jest do zabrania drewna z terenu jego składowania, na własny koszt. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnej.

3. Cena sprzedaży
Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą za drewno w wysokości 2 000,00 zł (brutto). Średnioważona cena drewna wynosi 80,00 zł/m3 (brutto). Podane ceny zawierają doliczony podatek od towarów i usług (VAT).

4. Termin realizacji
Niezwłocznie po podpisaniu umowy na sprzedaż drewna.

5. Elementy składowe oferty
Oferta składa się z oferty cenowej sporządzonej na piśmie.

6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
• Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w czytelnej formie,
• Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim pod rygorem nieważności.
• Oferta winna zawierać pełną nazwę oferenta, jego adres i Nr telefonu kontaktowego.
• Wymaga się, by oferta była czytelnie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań.
• Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki,
• Oferta dotyczy sprzedaży całości 25 m3 drewna. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta będzie umieszczona w zamkniętej kopercie, oznaczonej adnotacją: „Oferta zakupu drewna opałowego z parku miejskiego”.

7. Terminy
Termin składania ofert upływa z dniem 28.06.2021r. o godz. 15.00. Miejscem składania ofert jest sekretariat Urzędu Miasta na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 32 w Radzyniu Podlaskim.
O wynikach przetargu Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie, najpóźniej do dnia 29.06.2021 roku.

8. Kryteria oceny i ich znaczenie
Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.

9. Postanowienia końcowe
Z Oferentem, który wygra przetarg sporządzona zostanie umowa kupna-sprzedaży. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informuję, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, przy ul. Warszawskiej 32, 21-300 Radzyń Podlaski, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży drewna.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest także niezbędne do wykonania umowy, której Jesteś stroną.

III. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 10 lat.

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Miasta Radzyn Podlaski, sądy, administracja publiczna).

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Konieczność podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego zawarcia umowy kupna - sprzedaży.