herbBurmistrz miasta, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego zakresu planu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) burmistrz miasta zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski.
Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski i zgłaszać uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - pokój 120;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski. Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 5 listopada 2019 r.

/-/ Jerzy Rębek