Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. Wspieranie inicjatyw z zakresu turystyki i sportu, przez oferenta: Radzyński Klub Karate Kyokushin "RAPTOR", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.


Treść zamieszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Miasta Radzyń Podlaski w karate kyokushin, przygotowanie do udziału w zawodach sportowych poprzez zorganizowanie obozu sportowego w lipcu.  [ZOBACZ]