herbRodzice i opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski, którym przyznano pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszeni są o złożenie oświadczeń o sytuacji materialnej rodziny. Oświadczenia można pobrać i należy składać w pokoju 306 (III piętro) w Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 do dnia 18.05.2018 r.

Celem pomocy jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z najsłabiej uposażonych rodzin. Ta forma pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie naszego miasta stanowi zadanie własne gminy i jest dofinansowywana przez budżet państwa jako dotacja celowa kwotą do 80% środków wydatkowanych na ten cel z budżetu gminy. Stypendium szkolne jest przyznawane na czas oznaczony. Zgodnie z art. 90 d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z poźn. zm.) może być to okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W naszym mieście pomoc materialna jako stypendium szkolne na ucznia świadczona jest przez maksymalny okres 10-ciu miesięcy w roku szkolnym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  (83) 351-24-89.