Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski stosownie do art. 13 w związku z art. 11 ust. 1  pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [POBIERZ]

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2017 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [POBIERZ]

Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300):

Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). [POBIERZ]

Umowa o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395). [POBIERZ]