Komunikaty/Ogłoszenia

plakat 500Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 procent Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 procent PKB. Jest to wzrost o 75 procent.

marszalek woj lubelskiegoMarszałek Województwa Lubelskiego informuje, że zaktualizowany został projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, która zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

uscZ powodu kwarantanny wszystkich pracowników, Urząd Stanu Cywilnego jest nieczynny do dnia 15 marca 2021 r.
1) w celu wydania odpisów aktów stanu cywilnego oraz złożenia wniosku o dowód osobisty proszę zwracać się do dowolnego USC na terenie kraju;
2) w celu rejestracji zgonów i urodzeń proszę zwracać się do USC w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

urzad miastaZ powodu kwarantanny pracowników, dzisiaj tj. 8 marca Kasa Urzędu Miasta jest nieczynna. To samo dotyczy się też Urzędu Stanu Cywilnego. Nieczynny jest jednak aż do dnia 15 marca br.

kulinarne skarby wielkanocyUrząd Marszałkowski w Lublinie zachęca mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie "Kulinarne skarby Wielkanocy".

zus bezpiecznieOsobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

PlakatA3 naborDecyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

SAM 16091W związku z trwającym sezonem zimowym 2020/21 Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.1439) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.