herb

Na podstawie 6  ust. 1-7 oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/279/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030, także uchwałą Nr XXXVI/236/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzyń Podlaski zawiadamiam, że w dniach 28 listopada 2023 r. – 28 grudnia 2023 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030.