min um

Radni Rady Miasta odrzucili skargę na działalność burmistrza złożoną przez Jakuba Jakubowskiego. Zadecydowali też o nieodpłatnym przekazaniu należącej do Miasta działki Związkowi Komunalnemu Gmin Powiatu Radzyńskiego. Te dwie sprawy były tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 12 października.

Powodem skargi radnego Jakuba Jakubowskiego było 5-dniowe przekroczenie terminu odpowiedzi na pytania zadane na sesji 28 sierpnia 2008 w sprawie wydawania "Biuletynu Informacyjnego Miasta Radzyń". Burmistrz obiecał wówczas udzielić odpowiedzi na kolejnej sesji, lecz radny zażyczył sobie odpowiedzi w formie pisemnej w terminie przewidzianym w Statucie Miasta. Odpowiedź wpłynęła do radnego po 19 dniach – 15 września, z pięciodniowym opóźnieniem.

Dlaczego tak się stało? - Udzielenie odpowiedzi zleciłem urzędnikom, którzy nie dotrzymali terminu – tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek. To opóźnienie spowodowało, że radny J. Jakubowski na ręce przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego złożył skargę na burmistrza Jerzego Rębka.

Skargą z powodu pięciodniowego opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi zajmowała się dwukrotnie Komisja Rewizyjna. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji zadecydowali o wystąpieniu do prawników Miasta o wydanie opinii. W opinii z 1 października, sporządzonej przez kancelarię adwokacką adwokata Ignacego Chwesiuka stwierdzono, że z formalno-prawnego punktu widzenia nastąpiło 5-dniowe przekroczenie terminu odpowiedzi na pytanie radnego Jakuba Jakubowskiego. "...jednak odpowiedź została udzielona, a jej zakres i poziom szczegółowości świadczy zdaniem opiniującego o tym, że jej przygotowanie wymagało poświęcenia stosunkowo długiego czasu. Dlatego w świetle powyższego trudno przychylić się do tego, że pięciodniowe przekroczenie terminu odpowiedzi świadczy o nienależytym wykonaniu obowiązków przez burmistrza miasta. W związku z tym, zdaniem opiniującego, skarga jest bezzasadna" – czytamy w opinii prawnej.

Na kolejnym posiedzeniu 5 października Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko, w którym zwróciła uwagę burmistrzowi, by przestrzegał upływających terminów odpowiedzi na interpelacje radnych, zgodnie ze Statutem Miasta Radzyń Podlaski.

Przed głosowaniem na sesji rozwinęła się dyskusja, w której zabrali głos radni Jakub Jakubowski, Krzysztof Wołowik, Marek Zawada, Jacek Piekutowski oraz Robert Mazurek. Panowała zgodność co do tego, że termin został przekroczony o 5 dni, jednak pojawiły się różnice w ocenie, czy ten fakt świadczy o nienależytym pełnieniu obowiązków przez burmistrza.

- Nie jest to skarga na niedotrzymanie prawnego terminu udzielenia odpowiedzi, ale też na nienależyte wykonywanie obowiązków przez burmistrza– uzasadniał Jakub Jakubowski. - Termin został przekroczony, skarga dotyczyła terminu, więc skarga jest zasadna – twierdził Marek Zawada. - Przekroczony termin – to przekroczony. Jeśli stwierdzimy inaczej, to powiemy jedno: nie wolno się więcej skarżyć – dodał Jacek Piekutowski. -  Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko,w którym zwróciła uwagę burmistrzowi. Uważam, że na tym temat powinien się zakończyć, bo według mnie ma niską szkodliwość społeczną. Nie rozumiem całej tej dyskusji. Uważam to za pieniactwo i chęć zabłyśnięcia – podsumował dyskusję Robert Mazurek.

W głosowaniu Rada odrzuciła skargę stosunkiem głosów: 8 za odrzuceniem, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu.

Następnie radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski.

W związku z tą uchwała na sesję przybyli: Jerzy Kułak – prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia, Stanisław Jóźwik Wójt Gminy Wohyń, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego oraz Ireneusz Demianiuk - Wójt Gminy Komarówka Podlaska - Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

Na wniosek radnego Roberta Mazurka Jerzy Kułak przekazał radnym informację o planach rozbudowy ZZOK w Adamkach, w związku z czym Związek Gmin Komunalnych wnioskował o przekazanie działki miejskiej Zakładowi. - Zgodnie z nową ustawą trwają weryfikacje wojewódzkich planów gospodarowania odpadami, opracowywane są załączniki dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych. Tylko te przedsięwzięcia inwestycyjne, które znajdą się w załącznikach, będą mogły być dofinansowane ze środków publicznych i za te pieniądze będą mogły być wydawane decyzje środowiskowe, które są warunkiem rozbudowy takiego typu zakładu – informował Jerzy Kułak. Za wiedza i zgodą Związku Komunalnego Gmin władze spółki ZZOK złożyły propozycję do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami rozbudowy elementów Zakładu potrzebnej do tego, by ZZOK uzyskał status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W związku ze wzrostem odpadów segregowanych zaplanowane jest wyposażenie zakładu w nową halę do odpadów zbieranych selektywnie z linią sortowniczą, w części wyposażoną w automatykę. Znajdzie się tam sektor do demontażu odpadów gabarytowych, sektor do przyjmowania odpadów pobudowlanych i gruzu, rozbudowana zostanie część biologiczna (kompostownia) do zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych. Ponadto niezbędny jest zakup maszyn i urządzeń mobilnych, takich jak kompaktor do zagęszczania odpadów ( 4 mln zł), ładowarka, spycharki, wózki widłowe, samochód z urządzenie m załadowczym, przerzucarka do pryzm, uregulowania wymaga gospodarka wodna, szczególnie dotycząca wód opadowych.

Projekt uchwały, dotyczącej przekazania Związkowi Gmin Komunalnych działki należącej do Miasta, został przez przyjęty jednogłośnie.

Za tę decyzję podziękował radnym Stanisław Jóźwik - przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.