Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28 sierpnia) Jan Gryczon - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego zaprezentował informację na temat realizacji inwestycji w I półroczu 2015 r. Poniżej prezentujemy treść tej informacji.

Aktualnie, według stanu na dzień składania niniejszej informacji, w budżecie miasta przewidziano do realizacji w 2015 r. następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Warszawskiej.

2. Wykupy gruntów i nieruchomości do zasobu.

3. Budowa budynku z lokalami socjalnymi.

4. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta.

5. Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miasta.

6. Dostosowanie budynku przedszkola do wymagań ppoż.

7. Zakup kuchni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2.

8. Północno - wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski – Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej.

9. Kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej.

10. Zakup maszyny do oczyszczania miasta.

11. Zakup samochodu dla służb porządkowych Urzędu Miasta.

12. Renowacja rzeźb na wschodnim skrzydle pałacu Potockich.

13. Czysta energia w Powiecie Radzyńskim.

Budowa ulicy Warszawskiej

W br. w zakresie inwestycji planowano na etapie uchwalania budżetu wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej ul. Warszawskiej na całej jej długości. W realizacji inwestycji przyjęto założenia:
- wykonanie dokumentacji będzie współfinansowane także z budżetu Powiatu Radzyńskiego (w budżecie miasta przewidziano środki własne w kwocie 50 000 zł),
- pozwolenie na budowę będzie uzyskane do września br.,
- we wrześniu (do 30 września) zostanie złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi w zakresie I etapu w 2016 r.,
- II etap przebudowy byłby realizowany w kolejnym roku 2017.

Z racji tego, że droga jest drogą publiczną powiatową przyjęto założenie, że inwestycja będzie na wszystkich jej etapach współfinansowana przez Powiat Radzyński.
Nie doszło do porozumienia ze Starostą Radzyńskim odnośnie realizacji inwestycji. Nawet gdyby takie porozumienie zostało zawarte, to i tak inwestycja nie byłaby realizowana.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który kończy swoje funkcjonowanie w br. nie będzie kontynuowany. Program ten zostanie zastąpiony w latach 2016 – 2020 PROGRAMEM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. Nowy Program przyjmuję, że wnioskodawcą w zakresie budowy, przebudowy lub remontu może być jedynie ustawowy zarządca drogi. Nie może wniosku złożyć zarządzający drogą na podstawie porozumienia. Burmistrz Miasta jest właściwym do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych (miejskich).

Wykupy gruntów i nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Na wykupy gruntów i nieruchomości w 2015 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000 zł. W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z nabyciem gruntów na poszerzenie pasa drogowego ul. Truskawkowej w kwocie 9 840 zł.

Budowa budynku z lokalami socjalnymi

W zakresie zadania podjęto działania w celu pozyskania przez Miasto Radzyń Podlaski własności budynku administracyjnego zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych, który to zostałby przebudowany na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi.

Własność budynku zostanie pozyskana w drodze zamiany nieruchomości - Rada Miasta podjęła w dniu 2 czerwca br. uchwałę o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości. Miasto na zamianę przeznaczyło własną nieruchomość położoną przy ul. Armii Krajowej. Nieruchomości podlegające zamianie zostały wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po sporządzeniu aktu notarialnego zamiany zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

Przewiduje się współfinansowanie inwestycji środkami tzw. Funduszu Dopłat – środkami dotacji celowej z budżetu państwa dysponowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2016 r.

W wyniku realizacji inwestycji zakłada się uzyskanie nie mniej niż 29 lokali.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta

Planowano na 2015 r. wydatki w kwocie 70 000 zł, a dotychczas zrealizowano zakupy za łączna kwotę 12 264 zł – zakupiono tzw. bramkę internetową oraz drukarkę do wydruku w formacie A3.

Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski

Zadanie zostało już zrealizowane. Urządzenia klimatyzacyjne w budynku Urzędu Miasta zamontowano w jednym pomieszczeniu na I piętrze i w 4 pomieszczeniach na III piętrze oraz przebudowano istniejącą instalację klimatyzacyjną w niezbędnym zakresie do jej prawidłowego funkcjonowania. Montaż instalacji został wykonany przez firmę „AURA OPTIMA” Katarzyna Grzemska z siedzibą w Natalinie. Koszt wykonania zadania – 14 058,90 zł. Planowane wydatki – 15 000 zł.

Dostosowanie budynku przedszkola do wymagań przeciwpożarowych

Nie rozpoczęto realizacji zadania.

Zakupienie kuchni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2

Zadanie inwestycyjne nie zrealizowane.

Północno - wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski – kanalizacja sanitarna w ul. Polnej

Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zakończone w dniu 1 lipca 2015 r. Wykonawcą robót budowlanych był Andrzej Tarkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FIRMA BUDOWLANA mgr Andrzej Tarkowski” z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka 31, 21 – 300 Radzyń Podlaski. Wynagrodzenie wykonawcy to kwota 105 776,41 zł.

Łączny koszt realizacji inwestycji zamknął się kwotą 105 934,81 zł. Przedsięwzięcie było finansowane w części ze środków pożyczki udzielonej na warunkach preferencyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 80 000 zł. W zakresie rzeczowym wykonano początkowy odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy o długości kolektora 153,90 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej

Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej rozpoczęto w roku ubiegłym. Część tegoż zadania inwestycyjnego, nazwana jako CZĘŚĆ II, przewidywana była do zakończenia 2015 r.
Inwestycja w tym zakresie została wykonana – odbiór od wykonawcy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. nastąpił w dniu 30 kwietnia 2015 r.
Długość głównego kolektora – 717,50 m.
Wartość zadania – 345 123,18 zł. Wykonano

Zakup maszyny do oczyszczania miasta

Zakupiono maszynę samojezdną zagregowaną z urządzeniem koszącym do pielęgnacji terenów zielonych. Maszyna może być także nośnikiem innych urządzeń służących do utrzymania czystości i porządku na terenach publicznych (np. do oczyszczania nawierzchni, odśnieżania). Koszt zakupu – 55 500 zł.

Zakup samochodu dla służb porządkowych Urzędu Miasta

Wszczęto procedurę zakupu samochodu w postępowaniu zapewniającym konkurencyjność. Jednak zostały złożone oferty z cenami znacznie przekraczającymi wysokość przewidywanych na ten cel w budżecie środków finansowych – 44 500 zł.

Renowacja rzeźb na zachodnim skrzydle pałacu Potockich

Zadanie obejmuje konserwację 11 kamiennych kompozycji rzeźbiarskich wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich.
Na realizację zadania uzyskano dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 140 000 zł, przy łącznym koszcie – 207 917,45 zł. Wykonawcą prac konserwatorskich wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest RESTAURO Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Podpisano także umowę na pełnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami z konserwatorem dzieł sztuki – Zofią Kamińską, z wynagrodzeniem brutto 9 000 zł.
Zadanie powinno być wykonane w terminie do 15 października 2015 r.

Czysta energia w Powiecie Radzyńskim

Projekt „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku, wspólnie przez Miasto Radzyń Podlaski, jako „Lidera”, oraz Gminy: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń, jako „Partnerów”.
Na koniec czerwca br. wartość projektu to kwota 8 986 631,14 zł, w tym koszty kwalifikowane – 8 076 168,03 zł, a finansowanie projektu według źródeł przedstawiało się następująco:
-  środki finansowe UE – 6 330 100,50 zł;
-  środki finansowe mieszkańców i budżetów Gmin Partnerów – 2 656 530,64 zł

Projekt obejmuje montaż 1000 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budowę kotłowni na biomasę w Komarówce Podlaskiej.

Budowa kotłowni została wykonana i rozliczona w roku ubiegłym – wykonawca: Firma Instalacyjno-Budowlana Andrzej Kral z siedzibą we Włodawie . Koszt wykonania – 387 450,00 zł.
Przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie montażu instalacji solarnych zostało rozpoczęte przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RAPID Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, po zawarciu z Miastem Radzyń Podlaski umowy w dniu 15 maja 2014 r.

Ze względu na brak realizacji zgodnie z postanowieniami umowy w dniu 18 lutego 2015 r. Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od umowy.
Na dzień odstąpienia od umowy było odebrane w 2014 r. 24 instalacje i w 2015 r. – 99 instalacji. 192 instalacje zostały zinwentaryzowane, w tym: 39 instalacji sprawnych technicznie, 143 instalacje z usterkami technicznymi oraz 10 instalacji, których montaż został rozpoczęty.

Aktualnie przedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane przez kolejnego wykonawcę – ANTINUS Spółkę z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie wykonawcy zostało ustalone w kwocie 6 602 557,53 zł.

Do 30 czerwca br. Spółka zamontowała ponad 200 instalacji – zgodnie z umową zobowiązana była do wykonania min. 50 instalacji. Na dzień dzisiejszy wykonała już ok. 660 instalacji. Odebranych zostało łącznie 556 instalacji. Wykonawca zafakturował już 467 instalacji.

Wszystkie instalacje (685) powinny być zamontowane do 2 października 2015 r., jednak ich montaż zostanie zakończony w pierwszych dniach września.

W miesiącu sierpniu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż 10 instalacji rozpoczętych i nie zakończonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RAPID Spółka z o.o. na terenie Gminy Borki – montaż został przerwany na skutek odstąpienia od umowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka z o.o. ANTINUS - ta która montuje instalacje, z ceną 37 800 zł i terminem wykonania do dnia 30 października 2015 r. Umowa została podpisana w dniu 28 sierpnia br.

W związku z tym, że były wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RAPID Spółka z o.o. jest w stanie upadłości likwidacyjnej są pewne trudności w rozliczeniu zakresu zrealizowanego. Podwykonawcy wystąpili do Miasta Radzyń Podlaski z roszczeniami bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia. Wszystkie działania w tym zakresie muszą być i są podejmowane w uzgodnieniu z syndykiem masy upadłości.

Aktualnie z syndykiem dokonywane są rozliczenia finansowe montażu 99 instalacji odebranych przed odstąpieniem od umowy. Kolejny etap to uzgodnienie wyceny instalacji zinwentaryzowanych na dzień odstąpienia od umowy.
Dotychczas z Urzędem Marszałkowskim rozliczono finansowo projekt w kwocie 1 662 222,36 zł.

W dniu 28 lipca br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego aktualizację wniosku aplikacyjnego w zakresie zwiększenia wartości projektu z kwoty 8 986 631,14 zł do kwoty 9 661 001,29 zł i udziału dotacji UE z 78,38% do 85%.

Inne zadania

W czerwcu br. zamontowano w korpusie głównym pałacu Potockich 7 szt. okien, zakupionych w 2014 r. (zmagazynowanych). Usługę montażu z wynagrodzeniem 6 765,00 zł wykonał dostawca okien – firma „MAISON POLSKA” Jarosław Kozłowski z siedzibą w Dąbrowie.

Zadanie zrealizowano w całości w ramach środków finansowych przekazanych przez Starostę Radzyńskiego.

Radzyń Podlaski, dnia 28 sierpnia 2015 r.