EFRR

Projekt “SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Umowę na dofinansowanie zawarto z Województwem Lubelskim w dniu 20.01.2017r. Całkowita wartość projektu to 5 799 226,27 zł, a wydatki kwalifikowalne wynoszą 4 977 176,11 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięga 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano montaż 381 szt. instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz 78 szt. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych, posiadających własną nieruchomość na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Ponadto zaplanowano działania związane z nadzorem inwestorskim, prawidłowym zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.

Głównym celem projektu jest zastąpienie istniejącej energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej z surowców kopalnych, produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektu będzie osiągnięcie w 2018 r. dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 1,59723 MW oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 30% oraz wyprodukowanie 221,99 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 681,59 MWhe/rok energii cieplnej.
Docelowi beneficjenci projektu to mieszkańcy Miasta, u których zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii.

Projekt wpisuje się w cele Programu ochrony powietrza, a jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i CO2 oraz kosztów ogrzewania i energii elektrycznej dla użytkowników. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Miasta, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności Radzynia Podlaskiego dla mieszkańców i turystów.

W dniu 18.09.2017 r., po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano umowę z firmą “ANTINUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dostawę i montaż instalacji solarnych. Do grudnia br. Wykonawca zamontował 83 instalacje.

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

W marcu rozpoczął się montaż pierwszych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Cały projekt zakładał zamontowanie 381 instalacji solarnych i 78 fotowoltaicznych na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Instalacje solarne zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 26 lutego 2018 r. i zostały rozliczone z Instytucją Zarządzającą. Za równo instalacje solarne jak i fotowoltaiczne wykonuje ta sama firma - ANTINUS Sp. z o.o. ze Skierniewic. Ostatnie prace montażowe instalacji zakończyły się w połowie maja. Wykonawca zgodnie z umową złożył wszystkie wnioski mieszkańców miasta o przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej PGE. Prawie już wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznej posiadają zainstalowane liczniki dwukierunkowe dzięki czemu mogą korzystać z energii słonecznej. Począwszy od dna 23 lipca br. prowadzone są odbiory poszczególnych instalacji.

Zakończyła się realizacja projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”. Po dokonaniu wszystkich formalności wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych posiadają zamontowane liczniki dwukierunkowe. Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 31 lipca 2018 r. Po wcześniejszym wykonaniu 381 instalacji solarnych, obecnie 459 mieszkańców Radzynia Podlaskiego może korzystać z alternatywnego źródła energii jakim jest słońce.

 

Klauzula informacyjna RODO - solary