dofinansowanie pobytu ukraincaOd 16 marca 2022 roku osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek i spełnić określone warunki.

Wniosek składamy:
1) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
2) elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: epuap.gov.pl (wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego),
3) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z przyjętych osób.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy). Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Miasto może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała wynagrodzenie (np. zapłatę przez Ukraińców lub inne podmioty na ich rzecz, opłacenie czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu).

Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Jednocześnie przypominamy o ciążącym na właścicielu nieruchomości obowiązku złożenia w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WNIOSEK DO POBRANIA

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim