mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że rozpoczyna się wydawanie świadczeń pomocowych obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 13 ust 1, art 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U z 2022 r. poz. 605), będzie wypłacał świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł. obywatelom Ukrainy, oraz po weryfikacji wniosków, osobom fizycznym które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za jeden dzień, nie dłużej niż a okres 60 dni.
Świadczenia będą wypłacane od dnia 12 kwietnia 2022 r. Wypłatę będzie realizował Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim.

Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch


Муніципальний центр соціального захисту в Радзині Підляському повідомляє, що розпочинається видача допомоги громадянам України.
На підставі ст. 13 розділ 1, ст.31 розд 1 Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Вісник законів від 2022 року, ст. 583), та Постановою Ради Міністрів України від 15 березня 2022 року. про максимальний розмір грошової допомоги за рахунок надання житла та харчування громадянам України та умов надання цієї пільги та продовження її виплати (Законодавство від 2022 року, ст. 605), виплачується одноразова допомога у сума 300 злотих. громадян України, а після перевірки заяв – фізичних осіб, які забезпечили проживання та харчування громадян України на суму 40 злотих за одну добу, не довше 60 днів.
Допомоги виплачуватимуться з 12 квітня 2022 року. Виплату здійснюватиме Bank Spółdzielczy у Радзині Підляському.