zaroslaW związku z licznymi pytaniami związanymi ze stanem stawów przypałacowych, zadawanymi bezpośrednio do Urzędu Miasta jak i za pośrednictwem lokalnych mediów odpowiadamy: wykoszenie roślinności zarówno ze stawów jak i Białki jest możliwe po zakończeniu okresu lęgowego ptactwa, które żyje na tych akwenach. Ponadto Miasto nie jest odpowiedzialne za rzekę, stawy i tzw. Cegielnie.

Ponadto za stan  trzech akwenów położonych przy pałacu od strony południowej oraz tzw. Cegielni odpowiada Polski Związek Wędkarski na mocy umowy zawartej na 10 lat, a podpisanej 10 marca 2016 roku. Pieczę nad rzeką Białką sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, struktura organów administracji powstała 1 stycznia 2018 r. Dwie umowy użyczenia: trzech stawów o powierzchni lustra wody 18 800 m2 oraz cegielni zostały zawarte 10 marca 2016 r. między Miastem Radzyń Podlaski a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Białej Podlaskiej, reprezentowanym przez Jana Kwietnia - prezesa Zarządu Okręgu PZW. Bezpośrednim użytkownikiem użyczonych akwenów jest Koło PZW "Amur" w Radzyniu. Miasto oddało do używania w bezpłatne używanie akweny „w celu prowadzenia działalności statutowej PZW w zakresie racjonalnej gospodarki rybackiej i amatorskiego połowu ryb”, przy czym zaznaczono, że użyczenie nie ogranicza możliwości ich wykorzystania przez społeczeństwo do celów rekreacyjnych, w przypadku stawów przy Grobli Paradnej - w okresie zimowym jako naturalnych lodowisk. Biorący do używania zobowiązał się utrzymać stawy i ich najbliższe otoczenie w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności do:
1/ systematycznego utrzymania czystości i porządku na brzegach akwenów i terenie bezpośrednio przyległym - na skarpach grobli stawowych od strony lustra wody,
2/ likwidowania roślinności wodnej w akwenach,
3/zagospodarowania odpadów powstałych w związku z działaniami wymienionymi w pkt. 1 i 2.
4/ utrzymania właściwego poziomu wody w akwenach, w przypadku Cegielni – do koszenia trawy w okresie wegetacyjnym wokół akwenu w pasie o szerokości nie mniejszej niż 10 m.
Miasto przekazało PZW również do używania stację pomp oraz rurociągi doprowadzające wodę do stawów przypałacowych, przy czym użyczający ma ponosić koszty napraw pompy, rurociągów doprowadzających wodę i koszty energii elektrycznej zużytej przez pompę. W przypadku Cegielni Miasto zastrzegło sobie prawo do wykonywania robót w zakresie regulacji i zmiany dna zbiornika oraz linii brzegowej akwenu. Umowa obowiązuje do 31 marca 2026 roku.