park palacMiasto Radzyń Podlaski w dniu 18 lipca 2018 r. podpisało z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projektu „Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim”.


Celem głównym realizowanego przez Miasto Projektu jest poprawa stanu infrastruktury w części zabytkowego parku przy pałacu Potockich.
Celami szczegółowymi tegoż Projektu są:
- ułatwienie dostępu do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie – obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
- wykonanie niezbędnej infrastruktury na terenie objętym Projektem,
- zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do interesujących form wypoczynku,
- pozytywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy miasta.
Projekt obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie odtworzenia na terenie parku, od strony północnej pałacu Potockich, barokowego parteru ogrodowego. Główne wnętrze ogrodowe zakończone będzie półkoliście – w zakończeniu parter gazonowy. Część zamknięta będzie skarpą z grabami formowanymi w walce zakończone czaszą, a dalej strzyżonym szpalerem grabowym.
W półkolistym zakończeniu ogrodu – dwie tzw. altany. Główne wnętrze ogrodowe będzie „przecięte” poprzeczną aleją (przebieg alei w miejscu istniejącej obecnie). Na przecięciu tejże alei i osi głównej całego złożenia będzie wykonana fontanna. Aleje na terenie parku ogrodowego będą posiadały nawierzchnię z miału kamiennego. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, jako wyposażenie trenu: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, fundamenty i podstawy z piaskowca pod rzeźby. Całość terenu objętego Projektem będzie posiadała oświetlenie parkowe, a „salony ogrodowe” i drzewa – pomniki przyrody - dodatkowo iluminacje.
Teren objęty projektem zostanie wyposażony w system monitoringu wizyjnego: będą zamontowane 3 kamery „wpięte” w system monitoringu miejskiego. Dodatkowo wejścia na teren ogrodu będą wyposażone w urządzenia pozwalające na zliczanie osób tam wchodzących.
Wartość Projektu – 1 954 040,48 zł. Dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 1 002 160,75 zł
- z budżetu państwa w formie dotacji ceowej – 157 325,08 zł
W pozostałej części Projekt będzie finansowany z budżetu miasta – kwota 794 554,65 zł.
Zakończenie realizacji rzeczowego Projektu ustalono do 31 grudnia 2019 r.