Informacje

rada grudzien 2018Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 grudnia, powołanych zostało pięć stałych komisji Rady Miasta Radzyń Podlaski oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.

dsc 0019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na początku grudnia przekazał 100 kurtek zimowych i bezrękawników osobom potrzebującym, wytypowanym przez pracowników socjalnych. Odzież została zatrzymana w listopadzie przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie - przekazana przez Krajową Administrację Skarbowąna na rzecz podopiecznych jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

gospodarka odpadami

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (10 grudnia) Radosław Mazur – Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym przekazał informację na temat ochrony środowiska w mieście. Przedstawił m.in. działania mające na celu ochronę powietrza i wód, mówił o gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi. Poniżej informacje związane z wymienionymi tematami.

ranking gmin Lubelszczyzny 2018Gmina Miejska Radzyń Podlaski znalazła się na 20 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018. To sukces, biorąc pod uwagę, że w ocenie poddano 213 samorządów. Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

02Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 06 grudnia. Spotkanie prowadził prawnik Michał Czerwonka, długoletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublinie. Temat szkolenia to: "Przemoc-Niebieskie Karty, doradztwo prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzyniu Podlaskim".

f20Listopad też może być radosny! A to za sprawą podróży do Krakowa, gdzie czas spędzili gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim. Realizowali w 100-lecie odzyskania niepodległości program edukacji patriotycznej rozpoczęty jeszcze w roku szkolnym 2017/2018. Świętowanie Niepodległej przybierało w szkole różne formy. Jedną z nich była wycieczka.

dsc 0462Tegoroczne Wielkie Radzyńskie Fotografowanie odbyło się (25 listopada) w nowej formule. Tym razem do realizacji projektów fotograficznych uczestnicy spotkania mogli wykorzystać przestrzeń Pałacu Potockich.

herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.,

1330 listopada br. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego zorganizowało III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Kresowi Piewcy Ojczyzny.

dsc 0017Izabela Śledź – dziennikarka TVP Lublin otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski podziękowanie za promowanie naszego miasta, w szczególności w jubileuszowym roku 550-lecia nadania Radzyniowi praw miejskich. Dyplom wraz z pamiątkowym medalem Jerzy Rębek wręczył Pani Redaktor 29 listopada.

urzad miastaOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. POBIERZ

urzad miastaTrwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu "Akcja? Aktywacja!". Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

pec2W razie potrzeby zakwaterowania osób, które utknęły na terenie miasta z powodu zimowej nieprzejezdności dróg istnieje możliwość wykorzystania świetlicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Chmielowskiego 12 - poinformowano na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.