Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 20 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Edyta, Edmund, Anatol

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik Wydziału: Jan Gryczon  tel. (083) 351-24-77  pok. 113
Zastępca Naczelnika: tel. (083) 351-24-81 ; pok.120
Inwestycje: tel. (083) 351-24-81 pok. 120
Gospodarka przestrzenna: tel. (083) 351-24-66; pok. 102

Zakres prowadzonych spraw:

1.Opracowywanie materiałów planistycznych do budżetu miasta w zakresie planowanych inwestycji wraz z zestawieniem wniosków składanych przez radnych Miasta oraz mieszkańców.
2.Opracowywanie wieloletniego programów inwestycyjnych, koordynowanie tych programów z  kierunkami przyjętymi w strategii.
3.Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji.
4.Przygotowywanie założeń do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznych.
5.Uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji zadania i jego rozliczenia finansowego.
6.Prowadzenie spraw związanych  z inwestycjami realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów i  mechanizmów finansowych   ustanowionych jako pomoc zewnętrzna dla Polski, 
w tym:
1) przygotowywanie i opracowywanie oraz uaktualnianie  wniosków aplikacyjnych 
projektów;
2) przygotowywanie studiów wykonalności projektów;
3) informowanie o projektach  ich promowanie;
4) zarządzania projektami;
5) prowadzenie sprawozdawczości po realizacji projektów;
6) archiwizowanie dokumentacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z wytycznymi  dotyczącymi danego programu operacyjnego.      
7.Opracowywanie i aktualizowanie kosztorysów inwestorskich.
8.Rozliczanie finansowe inwestycji.
9.Przygotowywanie i udział w odbiorach inwestycji prowadzonych przez Miasto.
10.Występowanie w sprawie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
11.Koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, budowy, sporządzanie protokołów z narad oraz kontrola budów pod kątem zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
12.Przygotowywanie umów dotyczących zadań realizowanych przez wydział.
13.Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji;
14.Sprawdzanie zgodności faktur i dołączonych do nich dokumentów  warunkami umów.
15.Prowadzenie przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi oraz  sprawowanie nadzoru nad terminowym  usuwaniem usterek i wad zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto.
16.Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przekazania zrealizowanych obiektów zarządcy.
17.Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przeprowadzania kontroli podatników z terenu miasta.
18.Prowadzenie   całokształtu  prac  dotyczących   studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:
1)analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności studium;
2)przekazywanie Radzie, co najmniej raz w czasie kadencji, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium.
19.Prowadzenie całokształtu prac dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym :
1)prowadzenie rejestru planów miejscowych i rejestru wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
2)ocena aktualności planu zagospodarowania przestrzennego i przekazywanie Radzie, co najmniej raz w czasie kadencji, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności planów miejscowych.
20.Dokonywanie rozgraniczeń,  scaleń oraz podziałów nieruchomości.
21.Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości, w tym :
1)opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału nieruchomości z planem  zagospodarowania przestrzennego;
2) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości;
3) zlecanie z urzędu podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta na  potrzeby wydziału;
4) ustalanie opłat adiacenckich,  odszkodowań i dopłat z tytułu podziałów nieruchomości.
22.Wydawanie zaświadczeń dotyczących wykreślenia hipotek z tytułu ustalonych opłat adiacenckich.
23.Prowadzenie scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu wg planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym :
1)sprawdzanie stanów prawnych scalanych nieruchomości;
2)przygotowywanie wniosków do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej 
przystąpienia do scalenia i podziału;
3)przeprowadzanie procedury scalenia i podziału nieruchomości;
4)ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalenia gruntów;
24.Prowadzenie całokształtu spraw rozgraniczeń nieruchomości.
25.Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie ich rejestru.
26.Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
27.Umarzanie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, w związku  z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.
28.Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innego podmiotu.
29.Wydawanie decyzji o wstrzymywaniu użytkowania terenu albo przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania.
30.Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
31.Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
32.Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
33.Wydawanie zaświadczeń o zgodności projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
34.Sporządzanie i przekazywanie Radzie, co najmniej raz w roku, informacji o żądaniach zgłoszonych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
35.Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania opłat planistycznych.
36.Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
37.Koordynowanie pracy wydziałów Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych.
38.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań  o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w  sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe  traktowanie  wykonawców :
1)proponowanie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem wyboru trybu niekonkurencyjnego w zakresie zgodnym  z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2)kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów,stanowiących podstawę do wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
3)udzielanie  wyjaśnień  wydziałom  przy  opracowywaniu  materiałów źródłowych niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
4) sporządzanie projektów ogłoszeń;
5) sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
7) sporządzanie  projektów  pism  w  ramach  prowadzonych  procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
8) sporządzanie   projektów  wniosków   o  wykluczenie   wykonawców   z postępowania o udzielenie zamówienia;9) sporządzanie projektów wniosków o wyborze najkorzystniejszej oferty;
10) sporządzanie projektów wniosków o unieważnienie postępowania;
11) sporządzanie projektów wniosków o odrzucenie ofert;
12) sporządzanie protokołów postępowań;
13) prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań,
14) prowadzenie procedury w sprawie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której  jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie,  przygotowanie propozycji w sprawie powołania i składu komisji przetargowej.
39.Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
40.Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
41.Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi.
42.Udzielanie porad i konsultacji miejskim jednostkom organizacyjnym.
43.Przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
44.Sprawowanie nadzoru mad jakością  i terminową realizacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto.
45.Reprezentowanie interesów Miasta wobec wykonawców w zakresie zgodności realizacji  inwestycji z projektami technicznymi i pozwoleniami na budowę.
46.Sprawowanie kontroli stosowania w realizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontach jakości stosowanych materiałów.
47.Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
48.Uczestniczenie w imieniu Miasta w próbach i odbiorach technicznych wykonywanych i istniejących instalacji i urządzeń technicznych.
49.Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi okresowymi przeglądami w ramach gwarancji i rękojmi oraz nad terminowością usuwania stwierdzonych wad i uchybień zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto.
50.Nadzór nad przekazywaniem infrastruktury technicznej  na majątek użytkowników.
51.Weryfikacja opracowywanych przez wydziały urzędu lub składanych przez instytucje zewnętrzne kosztorysów, dokumentacji technicznych pod względem ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.
52.Wykonywanie wymaganych przez przepisy przeglądów obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.

 

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

REWITALIZACJA MIASTA